English | فارسی

نمایندگی ها

شرکت پایش صنعت نوین با عنایت به رسالت ارائه خدمات فنی و مهندسی مطلوب و در راستای چشم انداز تعریف شده، نسبت به اخذ نمایندگی های انحصاری از شرکت های معتبر بین المللی اقدام نموده است.

در این ارتباطشرکت پایش صنعت نوین در زمینه خدمات فنی و مهندسی مربوط به بازرسی خطوط لوله بروش توپکرانی هوشمند، نماینده انحصاری شرکت PetroGas Integrity می باشد و اهداف زیر را دنبال می نماید:

  1. اجرای صحیح پروژه های توپکرانی هوشمند، منطبق با استانداردهای بین المللی
  2. انتقال دانش فنی بازرسی خطوط لوله بروش توپکرانی هوشمند به داخل کشور و تربیت متخصصین داخلی در این زمینه
  3. میسر ساختن طراحی و ساخت توپک های هوشمند در داخل کشور، در راستای بومی سازی و حمایت از تولیدات و خدمات ایرانی 

 
Agent Agreement

 Agent Agreement

خبرنامه