English | فارسی

چسب فعال کننده آندهای روی

آندهای روی به صورت گسترده ای برای حفاظت کاتدی استفاه می شوند. اگرچه در محیط های قلیایی مثل بتن یا محیط های خشک، آندهای روی جریان مورد نظر برای کنترل خوردگی را نمی توانند تامین کنند. چسب فعال ساز آندهای روی می توانند باعث شود که جریان فعال و پیوسته از آند روی منتشر شود.
چسب فعال ساز آند روی باعث می شود تا آند روی فعال باقی بماند، همچنین این جریان فعال از طریق ژل رسانا به سازه منتقل می شود. بنابراین این چسب باعث افزایش بازده آند می شود و یک جریان پیوسته را در محیط های خشک یا قلیایی تضمین می کند.

دانلود دیتاشیت فنی

دانلود دیتاشیت ایمنی

چسب فعال کننده آندهای روی

خبرنامه