English | فارسی

پروب های مقاومت الکتریکی (ER)

 پروب های مقاومت الکتریکی (ER) که به کوپن های الکترونیکی خوردگی نیز معروفند، امکان اندازه گیری نرخ خوردگی در سیستم را با استفاده از اندازه گیری تغییرات مقاومت الکتریکی حسگرهای فلزی فراهم می کنند. به کمک این پروب ها میزان کاهش وزن حسگر فلزی در هر لحظه و مادامی که کوپن در محیط فرآیند قرار دارد  قابل اندازه گیری است. پروب های ER  امکان بررسی همزمان خوردگی الکتروشیمیایی و آسیب های مکانیکی همچون سایش و کاویتاسیون  را امکان پذیر می سازند. می توان از روش ER برای پایش خوردگی در محیط هایی که الکترولیت کم و یا غیر پیوسته دارند، همچون محیطهای حاوی بخارات، گازها، هیدروکربن های تر ، مایعات غیر آبی  و خاک نیز استفاده نمود.  استفاده از پروب های ER می تواند در  پایش خوردگی سیستم های زیر مفید باشند:

  • خطوط تولید وانتقال نفت و گاز
  • خطوط محصول فرآوری شده پتروشیمی و پالایشگاه
  • سطوح خارجی لوله های نفت و مخازن
  • سیستم های تامین آب

پروب ها از حسگری از جنس ماده مورد مطالعه ساخته می شوند.  ثبت و انتقال داده می تواند توسط تجهیزات قابل حمل و یا دایمی انجام پذیرد.خبرنامه