English | فارسی

آندهای فدا شونده

آندهای منیزیمی، آلومینیومی و روی از متداولترین آندهای مورد استفاده در حفاظت کاتدیک به روش گالوانیک هستند. این شرکت به عنوان تولید کننده این آندها در ایران فعالیت می کند.
آندهای منیزیمی عموما در دو نوع آند منیزیمی پتانسیل بالا (M1) و نوع (AZ-63(H1 تولید می شوند. بازدهی آندهای منیزیمی عموما کمتر از 50% می باشد. این آندها جهت حفاظت کاتدیک سازه های مدفون در خاک استفاده می شوند. این آندها عموما همراه با پشت بند (Backfill) عرضه می شوند.
آندهای روی عموما برای حفاظت کاتدیک سازه های مدفون (ASTM B418 Type II ) در خاک و همچنین سازه های غوطه ور در آب شور (MIL-A-18001 or ASTM B418 Type I) استفاده می شوند.

از آندهای فدا شونده آلومینیومی برای حفاظت کاتدیک سازه ها در آب دریا استفاده می شود.

casting aluminum anode 

 

خبرنامه