English | فارسی

پایش خوردگی میکروبی

بایوپروب ها:

از بایو پروب ها برای نمونه برداری باکتری های موجود در سیستم های تولید نفت و گاز استفاده می شود. خوردگی فلزات بیشتر تحت تاثیر باکتری های چسبیده به سطح فلز قرار می گیرد تا باکتری های درون سیال. در واقع تنها باکتری هایی که روی سطح تجمع می کنند ( sessile) موجب خوردگی می شوند. بنابراین یک برنامه کنترل خوردگی مادامی که موجب از بین رفتن باکتری های چسبیده به سطح نشوند موثر نخواهد بود. با نصب این پروب ها باکتری هایی که در خطوط لوله، مخزن ها، چاه ها و سیستم های آبی مشکل ایجاد می کنند بر روی سطح المنت نمونه بردار پروب نیز می نشینند. به دلیل سازگار بودن این پروب ها با فشار بالا، از آنها به عنوان روشی موثر و اقتصادی برای نمونه برداری عوامل بایولوژیکی استفاده می شوند.

طراحی پروب ها به گونه ای است که میکروارگانیزم ها قبل از نشستن روی سطح لوله  و یا مبدل حرارتی، تشویق می شوند تا به نشستن بر روی سطح پروب بنشینند. وضعیت پروب به کمک چراغ های LED و با رنگ های قرمز و سبز مشخص می شوند.

با پایش مداوم فعالیت بیوفیلم ها بر روی پروب می توان در زمان لازم عکس العمل مورد نیاز جهت کنترل  خوردگی ناشی از عوامل بیولوژیک را اتخاذ نمود، میزان اثرگذاری روشهای کنترلی به کار گرفته شده را ارزیابی و بهینه سازی کرد و جهت تعمیرات و نگهداری برنامه ریزی نمود. 

 

کوپن های مخصوص بایوفیلم: 

از این کوپن ها می توان برای شناسایی و شمارش میکروارگانیزم ها استفاده نمود. این کوپن ها از فولاد ضد زنگ ساخته می شوند و سطح ایده آلی را برای تشکیل بیوفیلم ایجاد می کنند. 

 

 

خبرنامه