English | فارسی

آندهای گسسته روی

این آندها از چند لایه زینک تشکیل شده اند، که روی آن خمیر هادی یونی مرطوب پوشش داده شده است، این خمیر باعث می شود تا آندها در طول بازه ای که تحت سرویس هستند فعال باقی بمانند. این آندها برای نواحی با نرخ خوردگی بالا استفاده می شوند، و نرخ خوردگی را به شدت کاهش داده و از شروع خوردگی در مکان های جدید جلوگیری می کنند.
عمر سرویس دهی آندها مستقیما با متغیرهای زیر در ارتباط است:
- نسبت وزن کل آند به سطح
- سطح آرماتور
- موجود بودن عناصر اکسید کننده (O2,H2O) که باعث فعال ماندن واکنش های کاتدی بر روی سطح آرماتور ها می شوند
- ظرفیت آند
با توجه به راحتی و سرعت نصب آندها، هزینه نصب می تواند کاهش یابد. نیروی محرکه بین آندها و آرماتورها باعث جلوگیری از خوردگی در طول بازه سرویس دهی می شود.  این آندها برای حفاظت سازه های بتنی مسلح که در حال ساخت می باشند و یا نیاز به تعمیر دارند، استفاده می شوند.

دانلود دیتاشیت فنی

دانلود راهنمای نصب

آندهای گسسته روی جهت حفاظت کاتدیک بتن

 

خبرنامه