English | فارسی

پایش نفوذ هیدروژن

 

در محیط های اسیدی، هیدروژن به عنوان محصول جانبی فرآیندهای خوردگی تولید می شود. هیدروژن اتمی نفوذ کرده می تواند در محل عیوب داخلی جداره فلزی انباشته شده و با ترکیب شدن اتم ها به شکل مولکولی درآمده و موجب تاول زدن هیدروژنی قطعه گردد. همچنین اتم های هیدروژن می توانند با نفوذ به نواحی پرتنش موجب ترک خوردن ناشی از هیدروژن، وقوع تردی هیدروژنی و حمله هیدروژنی شوند. جذب هیدروژن توسط جداره لوله خصوصا در صورت وجود سولفیدها و یا سیاندها در سیال، تشدید می گردد. پروب های هیدروژنی می توانند میزان هیدروژن موجود در سیال را به کمک روش های مکانیکی (سنجش فشار یا خلا ناشی از انباشته شدن هیدروژن نفوذی) و یا الکتروشیمیایی اندازه گیری نمایند. 

 

خبرنامه