English | فارسی

پروب های مقاومت القایی (IR)

پروب های مقاومت القایی (IR)، نرخ خوردگی  را به کمک اندازه گیری تغییرات سیگنال AC که در اثر کاهش ضخامت سنسورها رخ می دهد فراهم می کنند. از مزایای این روش می توان به حساسیت بالا و پاسخ دهی سریع اشاره نمود. در حال حاضر از این روش به شکل گسترده ای در صنایع مختلف استفاده می شود. سنسورها می توانند در شکل های مختلف از جمله تیوبلار و تخت ، برای پایش خوردگی تحت زوایای متفاوت ساخته شوند. 

 

پروب القایی ، inductance probe، مانیتورینگ خوردگی پروب های مقاومت القایی، پروب القایی، پراب های القایی
پروب های مقاومت القایی یک نمونه پروب مقاومت القایی نصب شده

 

 

خبرنامه