English | فارسی

DCVG

روش DCVG طی 30 سال گذشته برای یافتن عیوب پوشش به کار گرفته شده است. در این روش با حرکت بر روی سطح زمین بالای خط لوله و اندازه گیری افت ولتاژ به وجود آمده بین دو الکترود مرجع،  عیوب پوشش شناسایی و کیفیت آن ارزیابی می گردد.

در گذشته این روش به کمک ولتمتر های آنالوگ و با توجه به حرکت عقربه های آن حین خاموش  و روشن شدن ترانسفورمر رکتیفایر انجام می شد. در حال حاضر این روش به کمک دستگاه های دیجیتال و  همزمان با ثبت زمان و موقعیت جغرافیایی توسط GPS انجام می پذیرد.

خبرنامه