English | فارسی

کوپن خوردگی و نگهدارنده ها

از کوپن های خوردگی به عنوان راهکاری ارزان قیمت برای پایش نرخ خوردگی بر اساس روش کاهش وزن استفاده می شود. سادگی این روش موجب شده  که از آن به عنوان مبنایی در بسیاری از برنامه های پایش خوردگی استفاده گردد. کوپن های خوردگی را می توان از انواع فلزهای تجاری رایج تولید کرد.  همچنین با طراحی هندسی مناسب می توان گونه های مختلف خوردگی را در حالت های مختلف بررسی نمود.

 

 

خبرنامه