English | فارسی

کک

برای کاهش مقاومت الکتریکی آند نسبت به زمین، همچنین افزایش سطح و جرم آند و در نتیجه افزایش جریان خروجی، از پشت بند(بک فیل) استفاده می شود. به دلیل اینکه انتقال جریان در پشت بندهای کربنی به شکل الکتریکی است، نرخ مصرف آند نیز در اثر استفاده از پشت بند کاهش می یابد.این شرکت کک مورد استفاده در پشت بندهای حفاظت کاتدیک را در سه تیپ مختلف با درصد کربن 80، 90 و 95 درصد تامین می کند.ملزومات مورد نیاز کک های مورد تایید استاندارد IPS به شکل خلاصه در جدول ذیل گردآوری شده اند:

Test method

Requirement

Property

Type 3

Type 2

Type 1

ISO 609 or ISO 625

95

90

80

Carbon content min. (wt%)

ISO 687

1

5

5

Moisture content (wt%)

ISO 1171

3

5

15

Ash content (max.) (wt%)

ISO 351 or ISO 334

1

5

1

Total sulphur content (max.) (wt%)

ISO 562

1

5

5

Volatile matter content (max.) (wt%)

ISO 1013 or ISO 567

1050-1200

700-1100

650-800

Bulk density (Kg/m3)

 

کک

 

خبرنامه