English | فارسی

PCM

استفاده از دستگاه PCM به عنوان یکی از روش های مدرن مورد استفاده در بازرسی خطوط لوله شناخته می شود که در مقایسه با روش های قدیمی عملکردی سریعتر داشته و در محیطهای با سیستم پیچیده و شلوغ نسبت به روشهای دیگر بهتر عمل می کند. در این روش جریان اعمالی به خط لوله از طریق میدان مغناطیسی به وجود آمده در اطراف آن اندازه گیری می شود و با مقایسه میزان افت جریان به وجود آمده کیفیت پوشش ارزیابی می گردد. اندازه گیری های انجام شده در این روش بدون نیاز به بررسی مستقیم خط لوله و همزمان با ثبت موقعیت جغرافیایی آن انجام می پذیرد.

 

                                              PCM- pipe current mapper

 

خبرنامه